15 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Utredaren Anette Novak överlämnar Medieutredningens slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke får Medieutredningens slutbetänkande av utredare Anette Novak.

Publicerad 7 november 2016 15:43 - Uppdaterad 10 november 2016 21:42

Magert om public service i Medieutredningen

För verksamma inom SVT och andra PS-företag bjöds det på relativt få nyheter när Anette Novak på måndagen överlämnade slutbetänkandet av Medieutredningen till kulturministern.

Det förslag som stack ut, och som fanns i ett PM, var bildandet av ett nytt fristående public service-bolag som ska verka i andras kanaler. Pengarna ska tas från SVT och de två andra nuvarande PS-bolagen.

Slutbetänkandet

Den stora nyheten i utredningen är att ett nytt, teknikoberoende mediestöd föreslås ersätta det gamla presstödet. År 2020 ska stödet vara fullt utbyggt och omfatta 732 miljoner kronor per år.

Lokalmedier i centrum

Fokuset i utredaren Anette Novaks presentation låg inte minst på hur lokala medier och lokal journalistik ska kunna överleva.

Bland annat mot bakgrund av att 43 procent av de tillfrågade i en SCV-undersökning som utredningen beställt, upplever ett informationsunderskott, alltså många människor upplever att det ibland sker större förändringar i deras närmiljö utan att ha informerats i förväg, när det ännu fanns en chans att påverka.

Anette Novak

Anette Novak

Nytt public service-bolag

Ett annat förslag är skapandet av ett nytt public service-bolag (även om det i utredningen benämns offentligt finansierat mediebolag) Det nya bolaget ska inte ha några egna kanaler utan verka i andras.

– Syftet är att bevaka sådant som marknaden inte förmår, förklarade Anette Novak.

Medlen till det nya bolaget skulle tas från de offentligt finansierade medierna, enligt ett mejl från Medieutredningen till Vipåtv

"Den nya verksamheten finansieras genom att de befintliga offentligt finansierade medierna – möjligen som ett led i en eventuell sammanslagning – sparar in 6–10 procent av aktuell kostnadsmassa."

SJF kritiskt

Journalistförbundet är tveksamt till ett nytt mediebolag för att resurserna nämligen tas från de befintliga public service-företagen.

– Om upp till tio procent av de resurser som public service-bolaget förfogar över idag ska föras över till ett fjärde bolag kommer det att påverka dagens programbolag. Dessutom riskerar nya friktioner gentemot landsortspress att uppstå med det nya bolaget, säger Jonas Nordling i en kommentar.

Anette Novak redogör för innehållet i slutbetänkandet på presskonferensen på Rosenbad.

Anette Novak redogör för innehållet i slutbetänkandet på presskonferensen på Rosenbad.

PS-frågor skjuts på framtiden

Förutom det stora att upp till 10 procent av dagens befintliga pengar till SVT, SR och UR föreslås användas i ett nytt PS-bolag så skjuter Medieutredningen frågor som berör public service på framtiden. Bland förslagen finns att skyndsamt tillsätta nya utredningar gällande mediekonkurrens och mediefinansiering.

Men att utredarna ägnat relativt mycket tid och kraft åt att analysera SVT och dess roll i medielandskapet förstår man av det stora antalet träffar på företagsnamnet om man söker det i slutbetänkandets text, 233 stycken. Bland annat påpekar Medieutredningen att "Det är väsentligt att notera att endast en mindre del av bolagens omsättning går till nyhets- och samhällsorienterad verksamhet. Sammantaget är det drygt en tredjedel av kostnaderna för SR, SVT och UR samt en bråkdel av den totala sändningstiden som används till det som är Medieutredningens fokus: allsidig nyhetsförmedling, kvalitativ journalistik, kritisk granskning och fri åsiktsbildning. Enligt en offentligt redovisad uppgift från SVT används 2,8 miljarder kronor av den totala medelstilldelningen till programbolagen till nyheter och samhällsbevakning".

Anette Novak

Den lokala journalistiken måste överleva, fastslog medieutredaren Anette Novak.

Tycker inte men ändå

I den känsliga frågan gällande en eventuell framtida sammanslagning av dagens tre programbolag SVT, SR och UR tar utredningen inte definitivt ställning, men den tar ändå tillfället att skicka med sina bedömningar inför kommande utredningar.

Organisationsfrågan behöver inte vara avgörande för de offentligt finansierade mediernas framtid, men enligt Medieutredningen vore det oklokt och kontraproduktivt om inte den utredning som ska se över villkoren för en ny tillståndsperiod även prövade andra organisationslösningar. Principen som kan sägas gälla i dag är ett bolag för radiosändningar, ett för tv-sändningar och ett för utbildning/folkbildning. Med tanke på den hastiga tekniska utvecklingen skulle den principen redan i dag ha kunnat resultera i ett separat bolag för mobiltjänster och ytterligare ett för program och tjänster i surfplattor. I stället har de gamla programbolagen omfamnat de nya möjligheterna inom ramen för sina befintliga verksamheter.

Utredningen skriver vidare.

Den senaste statliga utredningen om de offentligt finansierade medierna – Public service-kommittén som verkade under 2011–2012 – hade uppdraget att utreda om samarbetet mellan SR, SVT och UR borde fördjupas i syfte att uppnå en ökad produktivitet och effektivitet och om det fanns skäl att förändra bolagens roll och uppdrag i detta hänseende. Samtidigt slog regeringen fast att den svenska modellen med tre separata programbolag möjliggjorde företagsspecifika prioriteringar vilket gynnade mångfalden på mediemarknaden.

Medieuppbådet när Medieutredningen presenterades i Rosenbad på måndagen var stort.

Medieuppbådet när Medieutredningen presenterades i Rosenbad på måndagen var stort. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Sammanslagning skulle spara

Även om utredningen alltså inte föreslår något om public service-bolagens framtid så tror den att en sammanslagning skulle kunna spara betydande summor.

Som framgått av tidigare debatter kan det vara svårt att i förväg ange hur stora summor som kan sparas genom att slå samman två eller flera självständiga organisationer, ta bort dubblerade funktioner, effektivisera verksamheterna och uppnå nya synergier. Sådana teoretiska beräkningar kan med rätta ifrågasättas eftersom det egentligen är först när organisationsarbetet är avslutat som det går att redovisa exakta summor. Med ett alternativt tillvägagångssätt kan uppdragsgivaren i stället ange ett ekonomiskt mål för omorganisationen, utifrån en bedömning av en rimlig besparingspotential.

Med en sådan utgångspunkt är det Medieutredningens bedömning att en betydande besparing bör vara möjlig att uppnå genom en sammanslagning av de tre programbolagen samt genom de effektiviseringar både i administration och programverksamhet som kan följa av sammanslagningen.

Berit Högman

Berit Högman, till vänster på bild, är vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen och har fått regeringens uppdrag att omedelbart inleda samtal med övriga partier om medieutredningens förslag.

Kulturministern intervjuas av Sveriges radio.

Kulturministern intervjuas av Sveriges radio. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör