19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 21 april 2016 07:30 - Uppdaterad 21 april 2016 13:39

MSB: SVT måste upprättahålla nyhetsinformation även vid en strejk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort ett uttalande med anledning av de varslade konfliktåtgärderna.

I uttalandet skriver man bl a ”...det är av yttersta vikt att parterna genom undantag, eller på annat sätt, säkrar SVT:s förmåga att fortsatt upprätthålla VMA respektive nyhets- och samhällsinformation, då dessa funktioner utgör viktiga samhällsintressen.”

SVT har begärt ett skyndsamt utlåtande från MSB avseende samhällsviktiga funktioner som SVT upprätthåller genom krav i sändningstillståndet och genom avtal med MSB.

MSB skriver att man inte på något sätt tar ställning i den pågående konflikten utan MSB:s uttalande är kopplat till myndighetens särskilda roll som ansvarig för VMA samt att samhällets informationsförmedling kan upprätthållas i alla lägen och då särskilt under nödlägen och kriser.

MSB:s uttalande:

"SVT har en särskild roll när det gäller att säkerställa allmänhetens tillgång till information. SVT är ålagt särskilda krav på beredskap och säkerhet (Sändningstillstånd för SVT, 22-24 §) samt information gentemot allmänheten i form av krav att sända meddelanden av vikt för allmänheten (Sändningstillstånd, 16 §).

SVT har även ålagts särskilda och omfattande krav på nyhets- och samhällsinformation (Sändningstillstånd, 9 §) och har tillsammans med övriga public service-företag särskilt ålagts krav om opartiskhet (Sändningstillstånd, 5 §).

SVT:s beredskapskrav utvecklas dessutom i avtal mellan SVT och MSB. Förmedling av VMA, nyheter- och samhällsinformation följer en kedja där ingen länk får brista för att informationen ska nå ut. Det innebär att även de funktioner som är nödvändiga för att stödja publicering, utsändning och distribution av nyheter och samhällsinformation behöver säkerställas under en arbetskonflikt.

SVT:s långsiktiga förmåga att upprätthålla VMA, nyhets- och samhällsinformation måste säkerställas, vilket förutsätter att bland annat funktioner inom it-säkerhet behöver vara bemannade.

De varslade konfliktåtgärderna på andra områden i samhället kan dessutom innebära att tillgången till samhällsinformation begränsas. Detta skärper ytterligare vikten av att SVT:s nyhetsverksamhet undantas från konfliktåtgärderna.

Mot bakgrund av att Unionen pekat ut enskilda nyhetsprogram som undantagna, vill MSB även anföra att SVT:s nyhetsberedskap behöver upprätthållas inte enbart vid vissa tidpunkter på dagen.

Sammanfattningsvis menar MSB att det är av yttersta vikt att parterna genom undantag, eller på annat sätt, säkrar SVT:s förmåga att fortsatt upprätthålla VMA respektive nyhets- och samhällsinformation, då dessa funktioner utgör viktiga samhällsintressen. De verksamheter som omfattas av kraven preciseras i SVT:s beredskapsplan. Här ingår även de funktioner som krävs för att upprätthålla it-säkerheten på företaget."

Fakta MSB:

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Myndigheten har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

MSB har i uppgift att samordna och stödja arbetet med samhällets informationssäkerhet (11a § i myndighetens instruktion) samt att arbeta med
skydd av samhällsviktig verksamhet. I det sista har bland annat ingått att på regeringens uppdrag ta fram en strategi och handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet.

Myndigheten ska även stödja medieföretagens
beredskapsplanering (15 §) och ansvarar även för varningssystemet VMA
(Viktigt meddelande till allmänheten).

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör