19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
SVT:s HR-direktör Helène Sahlin

HR-direktör Helène Sahlin (foto: Marika Ireblad)

Publicerad 6 november 2015 07:00 - Uppdaterad 11 november 2015 18:33

SVT har engagerade medarbetare - men arbetsglädjen har minskat

I veckan presenterades resultatet av medarbetarenkäten för företagsledningen och divisionerna där 82 procent av SVT:s medarbetare har svarat på frågor om bl a arbetsmiljö, arbetsvillkor, samarbete och lojalitet.

Resultatet visar på ett stort engagemang och en hög lojalitet, men samtidigt upplever många en minskad arbetsglädje, för hög arbetsbelastning, dålig feedback, otydliga målbilder och inte så meningsfulla utvecklingssamtal.

Medarbetarenkäten skickades ut till alla på SVT i slutet av september och 1760 personer av 2 153 valde att delta.

Svarsfrekvensen är 82 procent, mot 89 procent när den senaste undersökningen gjordes 2013. Medarbetarna på Ledningsenheten har varit flitigast att svara, 89%, och lägst är deltagandet från Nyhetsdivisionen (78%).

Hög lojalitet

Resultatet visar att SVT:s medarbetare är väldigt lojala och engagerade i sitt arbete och tycker om att arbeta på SVT.

Kategorin ”eldsjälar” ligger på 22 procent, mot riksgenomsnittets 14 procent.

- Enkäten visar att 94 procent av medarbetarna på SVT har högt engagemang, vilket är en hög siffra, säger HR-direktör Helène Sahlin. Det finns en stor vilja att bidra till public service och SVT:s bästa och man är stolt över att arbeta här och det känns ju jätteroligt.

Arbetsglädjen

Men det finns områden som sticker ut och inte är lika bra.

Ett är arbetsglädjen som sedan undersökningen 2013 sjunkit i hela företaget, från 72 procent till 68. Mest har det sjunkit på Nyhetsdivisionen, från 70 procent till 63.

- Nu får vi analysera resultatet och se vad det kan bero på, säger Helène Sahlin.

Hon har dock en känsla av att de stora förändringar som företaget genomgått under 2015 kan vara bidragande orsaker.

- Under 2015 har det genomförts stora omorganisationer på flera håll i organisationen och förändringar är alltid svåra och tar tid att sätta sig. Många har fått stora utmaningar i form av nya yrkesroller och kompetenser och det kan ta tid innan man känner sig bekväm med det nya. Det tror jag kan skapa osäkerhet och minska arbetsglädjen.

Samma resultat som 2010

Mest har arbetsglädjen sjunkit bland cheferna, minus 6 procentenheter mot förra mätningen.

- Svårt att säga vad det beror på. Även här krävs en dialog, men jag tror att många chefer haft en väldigt stor arbetsbelastning i samband med omorganisationer och förändringar och det påverkar säkert. Vi kan dock se att resultatet från denna mätning från 2015 i stort sett är likadan som 2010 då det också genomfördes stora förändringar på SVT. Både då och nu ligger arbetsglädjen på 68 procent. 2011 och 2013 låg siffrorna högre, säger Helène Sahlin.

Utvecklingssamtal

Ett område som sticker ut rejält är utvecklingssamtalen.

85 procent av alla som har svarat på enkäten uppger att de har haft ett utvecklingssamtal. Det är en hög siffra, men SVT:s mål är 100 procent. Hälften (50%) tycker dock inte att mötet gav så mycket.

Helène Sahlin

Helène Sahlin

- Det är bekymmersamt att man inte upplevt utvecklingssamtalet som meningsfullt. Det finns säkert många enskilda anledningar till det. Vi har mallar för utvecklingssamtal och vi har en process för det, men det finns anledning att fundera över om vi ska göra ett omtag och utveckla underlaget ytterligare, säger Helène Sahlin.

Ett annat område som också visar dåligt resultat är feedback. Bara 61 procent tycker att närmaste chef ger ”konstruktiv feedback” för att man ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt.

- Enkäten visar att vi är dåliga på att ge feedback till varandra som arbetskamrater och man upplever inte heller att man får särskilt mycket feedback från sin chef.

Denna fråga fick dåligt resultat även vid förra mätningen. Har ni inte arbetat aktivt för att öka feedbacken i företaget?

- Jo, vi har gjort en hel del feedbackutbildning i organisationen sedan 2013. Feedback är en bristvara i alla organisationer och vi kommer att fortsätta att arbeta med förståelsen för att feedback är viktigt för alla.

Arbetsbelastning

Medarbetarna på SVT gillar sitt jobb. 79 procent tycker att det egna arbetet är mycket intressant, 83 procent uppger att de har den kompetens som krävs för att göra ett bra arbete och 87 procent söker aktivt information för att göra ett bra arbete.

- Det är en fantastisk styrka för SVT att ha så engagerade och kompetenta medarbetare, säger Helène Sahlin.

På minussidan är arbetsvillkoren.

En av fem uppger att de alltid har för mycket att göra. Bara 60 procent är nöjda med den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen och 62 procent tycker att de har möjlighet till återhämtning mellan intensiva arbetsinsatser.

- Att 20 procent av medarbetarna upplever att de har för mycket är göra är inte alls bra. Detta måste vi naturligtvis analysera vidare. Det är viktigt att chefen tar upp denna fråga såväl i arbetsgruppen som enskilt med respektive medarbetare och pratar om vad det beror på och vad man kan göra åt det. Genom att vi numera alltid är uppkopplade och nåbara suddas gränsen mellan arbete och fritid ut mer och mer, vilket säkert också påverkar balansen. Det är något vi måste bli bättre på att hantera och hitta lösningar för.

Otydliga verktyg

Ett område som är rödmarkerat i enkäten och uppvisar riktigt dåliga siffror mot riksgenomsnittet, 55 procent mot 66, är att man inte upplever att det finns tydliga processer och verktyg för att kunna göra ett effektivt jobb.

- Även här måste vi analysera vad det betyder, säger Helène Sahlin. Vi kan se att variationen är mycket stor, från de som tycker att SVT har bra verktyg till dem som inte alls tycker det. Jag är väl medveten om att vi har utmaningar när det gäller några av våra verktyg och vi arbetar för att förenkla och förbättra.

HR-avdelningen

Helène Sahlin (th) tillsammans med HR-kollegorna Anne Lundin Ziegler och Roland Pihl. (foto: Marika Ireblad)

Möten med chefen

Enkäten visar att 76 procent av medarbetarna har möten med sin chef varje månad, antingen individuellt eller i grupp.

- Det är höga siffror. Mötet är en möjlighet att känna sig sedd, få information och framföra vad man tycker. Det är jättebra.

En förbättring sedan förra undersökningen gäller också introduktionen för nyanställda. Tre fjärdedelar var nöjda.

- Vi har arbetat med introduktionsprocessen ett tag och genomfört företagsövergripande introduktioner. Det är väldigt roligt att se att de insatser vi gjort har gett positivt resultat, säger hon.

Dålig målstyrning

Många tycker att målstyrningen är dålig på SVT och resultatet har sjunkit sedan mätningen 2013. Kanske kan det bero på att företagsledningen ännu inte presenterat den nya strategin som ska gälla fram till 2025?

- Det blir positivt med en så långsiktig strategi att förhålla sig till. Men målstyrning är inte lätt. Det är ofta väldigt svårt att relatera det dagliga arbetet till de övergripande målen och att koppla ihop enskilda aktiviteter till ett beslut man fattat långt tidigare. Vi har inga jämförelsesiffror här, men jag tror inte vi är unika på SVT att brottas med detta.

I enkäten från 2013 fanns frågor om vad medarbetarna tyckte om företagsledningen. I år fanns inte de frågorna med.

Vill ni inte veta vad medarbetarna tycker om ert arbete?

- Jo, det är klart, men anledningen till att vi tog bort det var att det är väldigt svårt att svara på en fråga när det gäller en hel grupp. ”Företagsledningen” blir ett alltför diffust begrepp.

Hot och våld

I årets medarbetarenkät har man lagt till frågor om bland annat hot i sociala medier.

344 personer (16%), uppger att de har blivit trakasserade via mail eller i sociala medier i sin roll som SVT-medarbetare de senaste 12 månaderna - och 129 personer (3%), har utsatts för hot eller fysiskt våld.

- Detta är alarmerande och väldigt bekymmersamt. Vi diskuterar dessa frågor nu i företagsledningen för att hitta ett sätta att hantera dem. Vi tar det på största allvar.

129 personer (6%) uppger att de har blivit diskriminerade, primärt på grund av kön eller ålder (4%) och 43 personer (2%) uppger att de blivit mobbade.

- SVT har nolltolerans när det gäller diskriminering, mobbning, sexuella trakasserier, hot och våld, och här är ett antal medarbetare som upplever att de blivit utsatta, säger Helène Sahlin.

- Här ser vi bara siffrorna på en aggregerad nivå, vilka är förbundna under sekretess. Det är väldigt viktigt att alla grupper tar upp dessa frågor i samband med enkätgenomgången och att chefen också tydliggör vad man ska göra om man upplever sig diskriminerad eller på något annat sätt trakasserad. Vi har tydliga rutiner för detta och det är viktigt att incidenten hanteras skyndsamt. I första hand tar man kontakt med sin närmaste chef, men det går också bra att kontakta SVT HR.

 Helène Sahlin.

- Enkäten är ett bra underlag för förändring och en möjlighet till att skapa någonting bättre, men alla måste bidra, säger Helène Sahlin.

Detta händer nu

På måndag kommer alla chefer på SVT få redovisat hur medarbetarna svarat på frågorna i medarbetarenkäten.  

Innan jul ska resultatet för de olika avdelningarna redovisas i alla arbetsgrupper. I början på nästa år ska alla grupper skapa handlingsplaner utifrån resultatet i syfte att tillsammans skapa aktiviteter som förbättrar arbetsmiljön för gruppen.

- Jag hoppas att man i grupperna kan ha konstruktiva och ärliga samtal och att man vågar lyfta saker man vill förbättra. Enkäten är ett bra underlag för förändring och en möjlighet till att skapa någonting bättre, men alla måste bidra. Vi är alla varandras arbetsmiljö. En person kan inte göra allt. Tillsammans kan vi göra det bättre, säger Helène Sahlin.

Fakta:

Medarbetarenkäten skickades ut som webbenkät till alla på SVT. Svarsperioden var 28 september - 16 oktober 2015.

1760 av 2153 valde att svara.

Den totala svarsfrekvensen var 82% (89% 2013)

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

12 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör