23 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Sista ordet
Jan Axelsson, Chef SVT Programetik

Publicerad 17 mars 2014 12:18

Därför lämnar vi inte ut material till rättegångar

Det är inte vanligt att SVT tvingas lämna ut material som ska användas i rättegångar. Men det förekommer. Och det har blivit allt vanligare på senare tid att åklagare, advokater och poliser vänder sig till oss för att få ut program, inslag, ljud och bilder för diverse ändamål med någon form av rättslig bevisning som gemensam nämnare.

De senaste veckorna har vi fått hantera ett par sådana fall där frågan om utlämning av både sänt och osänt material har förts ända till domstol. Inom kort kommer beslut i de här ärendena.

När det begärs utlämning av material hamnar ärendet hos oss på SVT Programetik, som i samråd med SVT Juridik utformar ett svar som alltid har samma grundläggande innehåll: Nej, vi lämnar av princip inte ut något material som ska användas i samband med förundersökningar i brottmål och vid eventuella rättegångar.

Det bör för tydlighetens skull tilläggas att vi inte lämnar ut materialet frivilligt. Ytterst kan vi inte förhindra en utlämning av material om en domstol eller Justitiekanslern beslutar om det. Men i väntan på slutligt beslut vägrar vi lämna ut materialet och överklagar så långt det är möjligt.

Varför?

Varför är det då en så viktig princip att inte lämna ut ett inslag som vi redan sänt i tv, publicerat på webben och därefter låtit ligga kvar i långa tider på Play?

Ja, frågan är berättigad och vi ska inte räkna med någon större förståelse hos allmänheten för denna princip. Åklagarnas och advokaternas begäran om att få använda våra inslag för sina utredningar och i rätten handlar inte sällan om brott och personer som inte precis omfattas av ett brett folkligt stöd, snarare tvärtom. Borde då inte SVT ta ett samhällsansvar och bidra med viktigt bevismaterial om det finns innehåll i våra sändningarna som kan leda till rättvisa domslut?

Det kan låta rimligt, men vi måste likafullt hålla fast vid vårt konsekvensneutrala, oavsett om det handlar om goda eller onda samhälleliga ändamål.

I konflikt med varandra

Vårt principiella resonemang ser ut så här:

Brottsbekämpning är självfallet något mycket viktigt för både individens och samhällets trygghet och säkerhet. Men ibland kan de rättsliga myndigheternas och mediernas olika roller i ett demokratiskt samhälle komma i konflikt med varandra.

Det är SVT:s uppgift att värna de grundläggande yttrande- och informationsfriheterna. Grundlagsskyddet för meddelare och medverkande är ett fundament i vårt publicistiska arbete, som vi vid straffansvar är skyldiga att iaktta.

Förtroendefråga

De som är med i våra program på olika sätt ska dessutom veta i vilket sammanhang publiceringen sker och att materialet hanteras i enlighet med våra publicistiska riktlinjer. Detta är en viktig förtroendefråga mellan SVT och de medverkande. Om vi skulle lämna ut material till i synnerhet utredningar och rättegångar i brottmål försvåras våra framtida möjligheter att få information, uppgifter och medverkan av enskilda personer, om de riskerar att i efterhand plötsligt finnas med som bevismaterial i en rättssal.

Får inte finnas misstankar

Det får helt enkelt inte finnas någon misstanke om att SVT samarbetar med rättsvårdande myndigheter eller andra intressenter genom att bidra med programmaterial för helt andra ändamål är vad som avsetts från början. Vårt oberoende i förhållande till alla intresse- och maktsfärer i samhället är inskrivet i sändningstillståndet.

Indirekta uppgiftslämnare

Utöver grundlagskyddet och den publicistiska förtroendefrågan finns det en annan risk som inte ska underskattas. En utlämning av material till rättsliga syften kan innebära att journalister, och då inte enbart SVT:s egna medarbetare, kan komma att uppfattas som en form av indirekta uppgiftslämnare till polis och domstolar. I förlängningen kan det leda till fientlighet, hot och faror mot journalister som bara gör sitt jobb.

För SVT är slutsatsen given. I avvägningen mellan yttrande- och informationsfrihetens intressen och andra intressen måste vi välja det förstnämnda. Det ligger kort och gott i vårt grundläggande uppdrag.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

4 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör