10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 18 april 2016 07:00 - Uppdaterad 18 april 2016 07:55

HR-direktör Helène Sahlin om läget i konflikten

Unionen har lagt ett strejkvarsel och om konflikten inte löses går cirka 700 medlemmar i Unionen i strejk.

HR-direktör Helène Sahlin skriver i en text på SVT:s intranät (14/4-16) om konfliktläget på SVT och företagets syn.

Vipåtv återger texten här nedan:

 I just detta nu pågår medlingen. Medlarna arbetar intensivt för att lösa konflikten. Jag hoppas innerligt att de ska lyckas, så att vi snarast möjligt kan fokusera på vårt viktiga samhällsuppdrag att vara hela Sveriges Television, med bibehållet högt förtroende hos publiken.

Detta handlar konflikten om

Konflikten mellan Unionen och Almega handlar i huvudsak om flexpension. Flexpension innebär en extra avsättning som arbetsgivaren gör till den anställdes pension, som ger möjlighet till deltidspension från 60 år. Endast vid särskilda skäl kan arbetsgivaren neka detta.

Konflikten handlar om huruvida flexpensionen ska vara tvingande/kollektiv eller om individen själv ska få välja om löneutrymmet på ca 0,3 % ska utgå i form av pensionsavsättning eller i löneökning.

Unionen menar att avsättningen ska vara obligatorisk, medan Almegas uppfattning är att den enskilde individen själv ska få bestämma.

Principiellt har Medieföretagen inte något emot att det ska finnas möjlighet för den enskilde att kunna göra ytterligare avsättningar till pensionssystemet från sin löneökning eller lön, men det ska vara upp till den enskilde medarbetaren att avgöra om man vill göra detta.

Almegas erbjudande till Unionen

Almega har erbjudit Unionen ett ett-årsavtal, löneökning om 2,2 % (detta helt enligt märket på arbetsmarknaden) samt en frivillig flexpension, som i princip är identisk med den som Unionen krävt. Därutöver oförändrade villkor i kollektivavtalet/arbetstidsavtalet.

Unionen har inte velat förhandla om detta, med motivering att de vill ha en kollektiv och obligatorisk avsättning till flexpension, som betalas från det gemensamma löneutrymmet. Det är därför Unionen varslat om strejk.

Flextidspension

Medarbetare med lön överstigande 39 900 kronor kan ha fördelar av en extra avsättning till flexpension eftersom taket för intjänande av den allmänna pensionen går där. Sänks lönen/löneökningen för medarbetare med löner över denna nivå påverkas inte intjänandet av din allmänna pension.

Har man däremot en lön understigande detta belopp så påverkas övertids- och ob-ersättning, A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning negativt, eftersom avsättningarna i sig leder till lägre löneökningar, men då gränsen för intjänande av allmän pension går vid detta belopp, påverkas även den allmänna pensionen negativt. Alla gynnas således inte av flexpension.

Detta innebär ett varsel om konflikt

Unionen varslade om konflikt i onsdags förra veckan. Ett varsel måste läggas minst sju arbetsdagar dagar innan strejken bryter ut. Under denna period har arbetsgivaren rätt att:

  • Omfördela resurser/byta schema
  • Ta in extra resurser
  • Beordra övertidsarbete
  • Delegera tillbaka till chef

När väl strejken bryter ut är arbetsgivaren förhindrad att vidta sådana åtgärder, men det som planerats innan gäller. När stridsåtgärden brutit ut återstår endast möjligheten att söka dispens för att undvika skada eller stora kostnader.
Unionen dock meddelat att de kommer att vara restriktiva med att bevilja dispenser.

SVT:s inriktning är att vi så långt som möjligt ska göra publiken skadefria och att programmen ska rulla i så stor utsträckning som möjligt. Vi ska hitta smarta lösningar inom ramen för det som är tillåtet vid sådana här konfliktsituationer. Det är ingen tvekan om att denna strejk ställer till många och stora problem. Publiken kommer i första hand att bli lidande och de ekonomiska konsekvenserna enorma.

Arbetsgivarens rätt att planera om i schemat

Unionen har en annan uppfattning om vad vi som arbetsgivare har rätt att göra i detta skede och hävdar att det är strejkbryteri att SVT försöker mildra effekterna av konflikten.

Detta håller inte SVT med om. SVT menar att det inte är yrkesfunktion som avgör vilket kollektivavtal som är tillämpligt för en medarbetare. Det avgörande är istället medarbetarens medlemskap i specifikt fack eller valet att inte vara med i någon arbetstagarorganisation. Vid en konfliktsituation, då strejkande medarbetare tas ur verksamheten, kan arbetsgivaren därför inte utgå från att vissa arbetsuppgifter kommer att läggas ner, utan att vissa medarbetare kommer att lämna arbetsplatsen.

Det är därför möjligt att omgruppera medarbetare inom samma enhet i syfte att få verksamheten att fungera. En medarbetare kan därför få delvis nya arbetsuppgifter under konflikten, även om de som brukar utföra dessa tagits ut i strejk. Detta strider inte mot god sed eller vad som får anses brukligt vad gäller principer mellan parterna vid konflikt. Inte heller är det omöjligt att en medarbetare med kompetens inom flera discipliner beordras utföra visst arbete på heltid som han/hon endast till viss del utför idag.

Oorganiserade?

Medarbetare som inte är medlemmar i en facklig organisation, eller är medlemmar i en facklig organisation som inte har kollektivavtal med Medieföretagen/Public Service, har rätt att förhålla sig neutrala till konflikten. Detta innebär att personen kan välja att inte arbeta. Väljer oorganiserad att inte arbeta under tid då strejk pågår ska han/hon lämna in en tjänstledighetsansökan till sin chef i god tid.

Arbetstagaren kan då inte göra anspråk på att få lön utan har då ”giltig” orsak att vara hemma. Om medarbetaren är i tjänst ska dock medarbetaren utföra arbete på samma sätt som om det var ”business as usual”. En vägran att utföra visst arbete eller vägran att arbeta övertid t.ex. är att betrakta som arbetsvägran och därmed grov misskötsamhet.

Detta gäller för SJF och SACO

Medarbetare som är medlem i en arbetstagarorganisation som inte uttagit sina medarbetare i konflikt, Journalistförbundet och Akademikerförbunden, har inte rätt att förhålla sig neutral till konflikten. Sådan medlem ska förhålla sig lojal till verksamheten och iaktta den fredsplikt som råder. Det finns inte någon rätt för denna medarbetare att vägra att utföra arbetsuppgifter som finns inom ramen av dennes arbetsskyldighet genom anställningsavtalet och kollektivavtalet som bland annat reglerar skyldigheten att arbeta övertid.

Unionens mejl till medarbetare

Unionen skriver i ett mejl till sina medlemmar att det är svårt att hitta en utväg i medlingen då PS-bolagen är det enda område där ”Almega kräver försämringar av arbetstider och ersättningar i avtalet för att införa flexpension."

Såväl Almega som Unionen har självklart, som brukligt är, framfört yrkanden på ändringar i gällande kollektivavtal. Detta är alltid en bruttolista som är förhandlingsbar. PS-bolagen har, mig veterligt, ett av mediemarknadens mest generösa kollektivavtal.

Våra begränsningsregler är bland de mest förmånliga för arbetstagarna på arbetsmarknaden och övriga ersättningar bland de absolut högsta. Inget annat mediebolag är i närheten av att kvällstjänstgöring räknas från kl 18:00, 11 kvällars-regelns och 28 dagars varsel. Dessa begränsningsregler finns ingen annanstans. Här och på många andra områden är medarbetare inom PS-bolagen priviligierade, vilket naturligtvis är väldigt bra, men också får konsekvenser om man beaktar kraven på den flexibilitet SVT behöver för att möta förändrade medievanor.

De försämringar som Unionen hänvisar till är att SVT bl a har lagt fram yrkanden på senareläggning av kvällen samt förslag på ett nytt arbetstidsavtal, men bara för de medarbetare som har möjlighet att arbeta mer flexibelt i takt med den digitala utvecklingen.

SVT:s inriktning är att vi så långt som möjligt ska göra publiken skadefria och att programmen ska rulla i så stor utsträckning som möjligt

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
HR-direktör

1 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör