10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Helène Sahlin
Ledarkrönikan
Helène Sahlin, HR-direktör

Publicerad 20 maj 2016 07:00 - Uppdaterad 20 maj 2016 11:00

Det gäller att inte släppa fokus

Följande inlägg på LinkedIn resulterade i 1500 likes och 38 kommentarer:

”SVT är inte bara en attraktiv arbetsplats, den är jämställd också. Nu är personalbokslutet 2015 klart: av totalen är 48 % kvinnor, 55% av cheferna är kvinnor. Medellönen för män och kvinnor är lika totalt sett. Men vi släpper inte fokus för det!”

För några veckor sedan skrev jag ovanstående inlägg på LinkedIn. Det väckte stort gillande och engagemang från många håll.

Lite överraskad blev jag och började fundera över vad SVT egentligen har gjort för att få ett så jämställt företag. Så jämställt att jämställdheten inte längre är en fråga. Det är helt självklart numera, ja åtminstone nästan. För vi har fortfarande några utmaningar.

Lönerna är jämställda i det stora hela, men könsfördelningen i respektive yrkesgrupper kämpar vi med fortfarande. Detta är mest tydligt inom de tekniska yrkena.

Vad har vi gjort under årens lopp för att få till det?

SVT fick sin första kvinnliga VD år 2000. Det har säkert påverkat en hel del, men i grunden tror jag att mediebranchen länge har varit hyfsat jämställd, åtminstone i jämförelse med andra beanscher. Journalistutbildningar har genom åren varit ganska jämna, så detta har säkert bidragit.

I början av 2000 arbetade vi aktivt med att uppmuntra och övertala tjejer att ta chefsjobb. Det var faktiskt inte helt lätt, men vi gav inte upp.

Tidigt 2000 upplevde vi att många kvinnliga externt rekryterade chefer slutade i stor utsträckning inom något år. Vi undrade varför och tillsatte en utredning. Vad den resulterade i kommer jag inte riktigt ihåg, men utesluter inte att följande åtgärder var en konsekvens av den utredningen:

  • ledarutvecklingsprogram skapades för kvinnliga chefer tillsammans med andra företag
  • kvinnligt mentorprogram startade
  • kompetensbaserad rekrytering infördes
  • ledarförsörjningsprogram genomfördes med krav på 50/50-uppdelning mellan män och kvinnor.

Tydliga mål

SVT har sedan länge haft en Jämställdhetspolicy med tydliga mål, följt upp lönestatistik varje år och rättat till eventuella ”snedsitsar” och genomfört arbetsvärderingar/lönekartläggningar ur ett jämställdhetsperspektiv minst vart tredje år.

SVT betraktar jämställdhet mellan kvinnor och män som en tillgång i arbetet och en förutsättning för public service-uppdraget, så därför är jämställdheten ständigt i fokus.

Än idag har företagsledningen övergripande mål för jämställdheten. Det gäller att inte släppa fokus, för annars är risken att man faller tillbaka i gamla normer.

SVT har vidare arbetat för att föräldrar ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv och om möjligt, beroende på arbetets art, kunna arbeta mer flexibelt.

Inkluderande arbetsplats

Sedan tror jag på igenkänningsfaktorn även här. Fler kvinnliga chefer generar fler kvinnliga chefer.

Det är därför det också är så viktigt att arbeta vidare med mångfald och Sverigesspegling i ett bredare perspektiv.

SVT vill ju vara en inkluderande arbetsplats där olika perspektiv, erfarenheter och kulturer kan samverka för att skapa ett utbud som tilltalar hela Sverige.

 Ur SVT:s strategi- och handlingsplan för Sverigespegling och likabehandling 2016-18:

Jämställdhet:

SVT betraktar jämställdhet mellan kvinnor och män som en självklarhet och en förutsättning för public service-uppdraget...

I programutbudet ska jämställdheten vägas in och avspeglas såväl i ämnesval och inriktning som i andelen medverkande kvinnor och män.

I varje programkategori ska andelen medverkande kvinnor och män vara lika eller ha en avvikelse på högst 10 procent jämnt fördelat över ett år.

För SVT:s bemanning ska könssammansättningen inom varje yrkesområde vara jämn eller ha en avvikelse på högst 10 procent. 50 % av de 20 största yrkesgrupperna uppfyller detta mål 2015. Ambitionen är att denna siffra ska öka årligen.

Könssammansättningen bland chefer ska vara jämn eller ha en avvikelse på max 10 %.

Arbetet ska anpassas så att kvinnor och män kan arbeta och fungera på lika villkor.

Sexuella trakasserier får aldrig förekomma.

Chefer med personalansvar har ansvar för jämställdhets-arbetet enligt lag och policy.

Aktivitet:

SVT HR följer varje år, i samband med personalbokslutet, upp könsfördelning i resp yrkesgrupp

SVT HR gör regelbunden uppföljning i samband med medarbetarenkäten

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

13 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör