15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jan Axelsson
Sista ordet
Jan Axelsson, Chef SVT Programetik

Publicerad 19 februari 2014 09:20

Opartiskhet inget hinder

På sina håll i den pågående debatten har det skapats en helt onödig och konstruerad motsättning mellan å ena sidan opartiskheten i public service och å andra sidan personliga ställningstaganden mot antidemokratiska och rent rasistiska åsikter. I själva verket finns det utomordentligt gott om utrymme för båda dessa mål, som är förenliga och helt i linje med gällande regler och policy.

Vad opartiskheten gäller är att programledare och andra tydliga företrädare för företaget inte kan  förena sin roll med att samtidigt offentligt framföra egna åsikter om enskilda partier och andra särskilda intressen och parter i samhället.

Däremot finns det inga hinder, tvärtom, för att det  i våra program framförs åsikter för och emot dessa parti- och partsintressen, men då genom någon tillfällig medverkande där programledarens och reporterns egen självklara roll är att ställa kritiskt granskande frågor, inte att själv delta i debatten.

Det finns ett undantag

Det finns ett undantag från kraven på opartiskhet. Det gäller det demokratiska statsskicket och alla människors lika värde. Våra programledare och företrädare ska vara partiska till förmån för dessa grundläggande värden. Om det framförs en rasistisk åsikt i ett program måste programledaren som företrädare för SVT ta avstånd från detta, om inte någon annan person i programmet tydligt går emot det som sagts.

I samband med Sverigedemokraternas landsmöte 2009 uttalade sig den dåvarande utrikespolitiske talesmannen Kent Ekeroth grovt nedsättande mot muslimer. Detta uttalande följdes upp i sändningen av en redaktionellt inklippt kommentar från SVT, där företaget tog avstånd från det som framförts med hänvisning till demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen.

Svårt att förstå en del debattörer

Det är svårt att förstå vad det är som en del debattörer tycker är otydligt och räddhågset i denna policy, som gällt i årtionden och är en självklarhet inom public service-företagen.

Public service kommer alltid och ska alltid debatteras och ifrågasättas. Blir det tyst kring verksamheten är det verkligen fara å färde. För att public service även i fortsättningen ska kunna engagera och vara angelägen för en stor publik måste både programinnehåll och riktlinjer utvecklas och finslipas.

Men i ett antal stora avgörande frågor måste det finnas ett grundläggande förhållningssätt som är höjt över den dagsaktuella debatten. Ett sådant grundläggande förhållningssätt är att slå vakt om opartiskheten och sakligheten och tillämpningen av demokratiparagrafen.

Dessa fundament utgör själva existensberättigandet för public service och kan inte bli föremål för förhandlingar och kompromisser utifrån specifika, enskilda situationer, som måste hanteras och värderas för sig, men inte läggas som grund för en omprövning av själva fundamentet.

Ger bara lugn och ro för stunden

Problemet med att snabbt tillgodose dagsaktuella krav i debatten genom grundläggande förändringar är att det bara ger lugn och ro för stunden. Det som just nu verkar rimligt i en speciell situation kan framstå som orimligt och fel i nästa. De som just nu får sina önskemål tillgodosedda genom "mindre opartiskhet" kan i nästa stund bli upprörda över att någon annan gör anspråk på samma rätt i en helt annan fråga.

Resultatet blir att vi står där utan grundläggande riktlinjer och principer. Och då börjar debatten om på ruta ett igen.

Slutsatsen är att SVT och public service nu och framöver måste hålla sig till de grundläggande reglerna om opartiskhet och saklighet. Det måste vi tillämpa på ett klokt och lyhört sätt. Men något alternativ till den grundläggande policyn finns inte för public service.

Problemet med att snabbt tillgodose dagsaktuella krav i debatten genom grund-läggande förändringar är att det bara ger lugn och ro för stunden.

Det som just nu verkar rimligt i en speciell situation kan framstå som orimligt och fel i nästa.

De som just nu får sina önskemål tillgodosedda genom "mindre opartiskhet" kan i nästa stund bli upprörda över att någon annan gör anspråk på samma rätt i en helt annan fråga.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör