15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 6 april 2018 07:00 - Uppdaterad 9 april 2018 12:16

Sista ordet: Dag Strömqvist, chef SVT:s ateljéförråd

Grund för inkludering

Har du någon gång funderat på vilket förhållningssätt som egentligen behövs för att på ett mer djupgående plan inkludera en större bredd av olikheter?

Större organisationer tenderar att drivas mot konformitet, d.v.s. att alla ska vara så lika som möjligt, vilket i grunden är onaturligt för individen.

Det inkluderande ledarskapet är ett förhållningssätt som kräver ödmjukhet, ett stort mått av mod och en vilja att verkligen vara nyfiken på andra människors sätt att tänka och tolka sin omvärld. D.v.s. insikten om att det inte bara finns ett sätt, utan många olika perspektiv och därmed fler alternativa lösningar. Inkludering handlar således om hur du kan dra nytta av kompetenser och erfarenheter i den egna verksamheten.

Inkluderande ledarskap

Ett inkluderande ledarskap handlar om att i vardagen leda genom relation och att verkligen, och inte som vi oftast tror oss göra, behandla människor och grupper rättvist. Allas lika värde och delaktighet är grunden för att få med sig alla i ett inkluderande förhållningssätt. Som ledare behöver vi se till förmågor och inte till våra egna kulturellt präglade irrelevanta eller stereotypa föreställning om hur någon eller något är. Det är inte heller det som syns som gör skillnad (t.ex. etnicitet eller funktionsvariation), utan det som finns under ytan, som bygger relation.

Det är i det mänskliga mötet som kompetensen förlängs, fördjupas och används och när vi lär av varandra, som en ny insiktsfullare realitet skapas. I ledarrollen blir uppgiften således att bekräfta, och individuellt uppmuntra medarbetare att börja synliggöra sina individuella kompetenser och hur de samlat kan bidra till att få gruppen att arbeta bättre och smartare. Intelligens handlar inte längre om hur intelligent jag själv är som ledare, utan hur klok jag får min grupp att bli.

Skapa goda förutsättningar

Vår vilja och lust i ledarrollen bör vara att sammanföra individer med olika perspektiv och erfarenheter och att skapa goda förutsättningar till både formella och spontana samarbeten. D.v.s. där medarbetare vågar och vill bidra med sina säregna syn- och utgångspunkter. Det handlar om att leda och stötta både sig själv och andra i förmågan att se saker från olika perspektiv och ta till sig andras infallsvinklar. Även och kanske särskilt med den/de jag själv eller andra har svårt att identifiera oss med.

En annan viktigt aspekt är när vi människor känner oss trygga och kan bidra utan risk för att kränkas eller bli exkluderade så är vi också som mest transparenta och samarbetsvilliga. Divergerade åsikter uppstår och kan givetvis också leda till konflikter, så en utmaning i det inkluderande ledarskapet är behovet av att utveckla den egna förmågan i konflikthantering.

En grupp som utvecklat sin inkluderingsförmåga skapar även en väl fungerande struktur för hantering av konflikter och de utmaningar som uppstår med dem inom verksamheten. Vidare utvecklar gruppen, genom ny kunskap, som uppstår i brytpunkten mellan olika perspektiv, ett ökat kollektivt lärande.

Underlätta samarbete

I grunden handlar införandet av en inkluderande kultur om att underlätta samarbete och inte leda hierarkiskt. Ett inkluderande ledarskap blir i grunden ett hållbart ledarskap och därmed en fråga om överlevnad. Om vi fortsatt ska kunna entusiasmera, engagera och behålla de bästa medarbetarna och kreatörerna, dessutom med en ökad bredd av representativitet, behöver vi verkligen utveckla ledarskapet med dem.

Den nya generationen drivs också utifrån behovet av en större meningsfullhet, där mänskliga värden och medskapande är centrala för dem i en alltmer ojämlik värld. Paradigmskiftet är redan här och sannolikt äger jag som chef inte ledarskapet på det sätt jag tidigare gjort? Istället handlar det som sagt om att bygga ett tolerant och inkluderande arbetsklimat, som inte bara ligger på det egna chefsansvaret, utan något som alla behöver ta ansvar för. D.v.s. ett klimat, som bygger en miljö och kultur där medarbetare själva genom egenmakt axlar ledarrollen.

I chefsrollen har jag en formell makt, men också social och normgivande makt. Inkludering föds ur handling. Det jag gör och mitt eget beteende har därmed den största betydelse för en positiv och konstruktiv utväxling. När jag agerar med ett inkluderande förhållningssätt i alla mina möten med andra och driver frågor om inkludering utifrån behovet och bejakandet av olikheter, med insikt om att det i grunden handlar om utveckling av verksamheten, så har jag börjat se att det bidrar till ett klimat, som berikar människor och får dem och verksamheten att växa, än tvärtom.

Sista ordet: Dag Strömqvist, Chef SVT:s ateljéförråd

Dag Strömqvist

7 gillar detta

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör